om miniatyrbullterrier

om miniatyrbullterrier

MH-tillfällen

mentalbeskrivning MHPosted by admin 25 Jul, 2010 20:59:08
Vill du Mentalbeskriva din miniatyrbullterrier?
På Svenska Brukshundsklubbens hemsida under tävlingskalendern söker du mentalbeskrivningstillfällen i hela Sverige.

http://www.brukshundklubben.se/hundar/mentalbeskrivning-mh/  • Comments(0)//www.miniatyrbullterrier.se/#post18

Beteendebeskrivning (BPH)

mentalbeskrivning MHPosted by admin 22 Jun, 2010 01:48:35
"Beskrivningen, som kallas BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund), ska vara för alla hundraser. Förutom att den ska ge information om den enskilda hunden som hundägaren har nytta av är förhoppningen att beskrivningen ska bli en pusselbit i strävan att upprätthålla den sunda hundavel vi har i Sverige."

Länk till SKKs Kommittén för hundars mentalitet (KHM) och arbetet med BPH
http://kennet.skk.se/skk/?id=1088&sprak=sv
http://kennet.skk.se/skk/?id=1062&sprak=sv

  • Comments(0)//www.miniatyrbullterrier.se/#post5

Om Mentalbeskrivning, MH

mentalbeskrivning MHPosted by admin 22 Jun, 2010 01:40:58
MH = mentalbeskrivning

Mentalbeskrivningen är en beskrivning av hur hunden reagerar i vissa standardiserade situationer. Hunden blir inte godkänd eller underkänd i mentalbeskrivning men givetvis är vissa reaktioner bättre än andra med avseende på avel och hundsportsaktiviteter. Hur hunden skall reagera beskrivs av rasstandarden. 
Hunden skall vara minst 12 månader då MH genomförs och helst yngre än 18 månader.

Det är naturligtvis viktigt att hundarna är friska och sunda. Likaså ska en hund kunna se ut och röra sig som det är tänkt, exteriörbedömningar av hundarna är viktiga för att hålla kontroll på att hundarna i rasen håller sig inom de i rasstandarden uppsatta riktmärkena. Lika viktigt är det att hålla kontroll på rasens mentala utveckling i form av mentalbeskrivning.
Dagens samhälle ställer krav på bra mentalitet hos våra hundar. En mentalt stabil hund ska klara av påfrestningar, i olika miljöer. Massmedias ökad uppmärksamhet på hundar och deras eventuella farlighet utgör en ytterligare anledning till att öka kunskapen om våra hundars mentala status. Även när det gäller hundägarens handhavande och uppfödarens avelsplanering.

De dokumenterade egenskaperna som beskrivs i MH kan ge en uppfattning av den unga individens förutsättningar och lämplighetsområde inom olika typer av hundsportsaktiviteter som ex. vara viltspår, agility, lydnad, utställning mfl. Det innebär att MH kan användas som ett kompletterande verktyg för uppfödare i avelsarbetet samt att öka hundägarens förståelse om sin hund.

"Rasstandard FCI-Standard 
Bullterrier & Miniatyrbullterrier"
Behaviour and temperament: The Bull Terrier is the gladiator of the canine race, full of fire and courageous. Of even temperament and amenable to discipline. Although obstinate is particularly good with people.

"SKKs Standardkommitté 2003-10-08": 
Uppförande/karaktär: Bullterrier är hundsläktets gladiator, full av eld och mod. Rasen har ett jämnt temperament och är läraktig, envis men vänlig.

Miniatyrbullterrier som är en numerärt liten ras (ca 1500 års registreringar i världen per år) är fokus främst idag på hälsoarbetet, och för att minska antalet besläktade individer som bl.a görs i form av korsningsparning (interbreed)
Exteriörbedömningar och mentalbeskrivningar av hundarna är också viktigt i avelsarbetet för att hålla kontroll på att hundarna i rasen håller sig inom de i rasstandarden uppsatta riktmärkena vad beträffar exteriör och temperament. Inom rasen miniatyrbullterrier kan man se skiftande variation av typ och temperament.

Om Mentalbeskrivningen
MH är ett officiellt prov som anordnas av SBK, special, ras och lokalklubbar. MH omfattar tio olika stationer med standardiserande retningssituationer. De är förlagda i en bestämd ordningsföljd och oftast längst en naturlig promenadstig i skogsterräng.
Under provet tjänstgör en beskrivare, en testledare och ett antal figuranter. Testledaren tar hand om hundägaren som går med hunden och berättar fortlöpande vad som kommer att hända och hur hundägaren skall agera. Publik kan förekomma som anvisas på behörigt avstånd för att inte störa hunden. Hundens ID-nummer kontrolleras i direkt anslutning till testet. Direkt efter varje testmoment så antecknar beskrivaren i protokollet vad hunden gjort. På SKKs hemsida finns samtliga MH-beskrivna hundars protokoll tillgängliga.

Beskrivningsmomenten
En kort beskrivning av de olika beskrivningsmomenten som ingår i MH. Mer information finns i häfterna ”Anvisningar vid MH och bestämmelser för Mentalbeskrivning”. (finns som pdf på sbk.nu)

1. Kontaktvilligheten
Beskriver: hundens förmåga att ta kontakt med och besvara kontakt från främmande människor. Dokumentation av: intensiteten i hundens kontaktbeteende under hälsning, samarbete och hantering.

Hundföraren går inledningsvis med sin hund kopplad runt bland de funktionärer och åskådare som finns med vid beskrivningens början. Därefter går ekipaget fram till testledaren som står passivt vid sidan om gruppen. Testledaren hälsar först på föraren och därefter på hunden. Sedan tar testledaren med sig hunden, klappar om den och går åter till föraren. Momentet avslutas med att testledaren genomför en kort hantering av hunden med kontroll av tänder.


2. Lek 1
Beskriver: hundens reaktioner i samband med föremålslek.

Dokumentation av: intensiteten i leklust, gripande och dragkamp.

I det här momentet intresserar först hundföraren först sin okopplade hund för lekföremålet. Sedan kastas föremålet mellan testledaren och föraren ett par gånger utan att hunden får fånga det. Testledaren slänger sedan iväg föremålet ett 10-tal meter. Hunden får nu möjlighet att springa efter och gripa föremålet och testledaren lockar till sig hunden. Detta upprepas ytterligare en gång med då hunden denna gång återkommit till testledaren bjuder denne in till en dragkamp med hunden.


3. Jakt
Beskriver: hundens lust att förfölja ett rörligt föremål och gripa det.

Dokumentation av: intensiteten i förföljandet och gripande.

Hundföraren håller sin okopplade hund i halsbandet och går fram till anvisad startplats. Här stannar ekipaget. På ett avstånd av 20 meter framför hunden dyker efter någon sekund ett mindre föremål upp, en luddig trasa. Föremålet rör sig snabbt och knyckigt i ett sicksackmönster bort från hunden. Då hunden sett ”bytets” rörelse och detta befinner sig på en viss förbestämd punkt släpps hunden och får springa ifatt föremålet för att ev. gripa detta. Momentet utförs ytterligare en gång.


4. Aktivitetsnivå
Beskriver: hundens reaktioner i en retningsfri situation.

Dokumentation av: intensiteten i aktiviteten.

Efter några genomförda moment med hög aktivitet får hunden nu uppleva tre minuters passivitet. Hundägaren står här helt passiv med hunden på anvisad plats. Kopplet hålls längst ut så att hunden får handlingsfrihet. Åskådargruppen är placerad 10 meter från ekipaget.


5. Avståndslek

Beskriver: hundens förmåga till aktivitet/samarbete med främmande person, som tidigare upprätt mystiskt och avvikande, på avstånd från föraren.

Dokumentation av: intensiteten i intresse, hot/aggressivitet, nyfikenhet, leklust, gripande och samarbete.

Detta är ännu ett lekmoment men leken sker på längre avstånd från hundföraren. Momentet börjar med att hundföraren står och håller sin hund i halsbandet. På 40 meters avstånd framför ekipaget dyker en figurant dold i en cape fram från ett gömställe. Capen gör att hunden inte omedelbart upptäcker att det är en människa. Figuranten rör sig i hukande ställning och stannar upp några gånger för att göra uppfordrande lekinviter mot hunden och bollar slutligen i luften med ett lekföremål. Hunden släpps och får möjlighet att springa till figuranten som då tagit av sig capen och föremålslek med hunden.


6. Överraskning
Beskriver: hundens reaktioner i samband med visuell överraskning.

Dokumentation av: intensiteten i rädsla och hot /aggressivitet. Hur mycket hjälp hunden behöver för att ta sig fram, samt hundens kvarstående rädsla och intresse.

Här utsätts hunden för en plötslig visuell överraskning då den kommer gående i koppel tillsammans med föraren. Tre meter framför hunden rycks mycket plötsligt en overall upp (även kallad dumpe). Situationen är konstruerad så att hunden inte kan upptäcka overallen i förväg. För att framstå som ett hot är overallen uppriggad på så sätt att armarna hålls ut i från ”kroppen” Samtidigt som overallen hastigt dyker upp släpper föraren kopplet och hunden får agera fritt. Hundföraren är först passiv men får vid behov, efter anvisningar av testledaren, hjälpa hunden att undersöka overallen. Då hunden kontrollerat overallen, med eventuella hjälper från ägaren, får den sedan gående passera förbi platsen och overallen fyra gånger. för att avreagera.


7. Ljudkänslighet
Beskriver: hundens reaktioner i samband med överraskande ljud. 

Dokumentation av: intensiteten i rädsla, nyfikenhet, kvarstående rädsla och intresse.

I detta moment utsätts hunden för ytterligare en överraskning, denna gång ett ljud. Föraren kommer gående med hunden kopplad mot en anvisad punkt. Parallellt med ekipagets väg på vänster sida på att avstånd av 1,5 meter, finns den konstruktion som avger ljudet i form av en kätting som dras över korrigerad plåt. Ljud anordningen är gjord så att hunden inte ska kunna bli förvarnad om att något kommer att ske. Precis som hunden passerar platsen startar det skramlande ljudet. Föraren släpper då kopplet och hunden får frihet att agera som den vill. Hundägaren är passiv men får efter anvisningar av testledaren hjälpa hunden att undersöka. Då hunden kontrollerat ljudkällan med ev. hjälp från föraren, får den sedan gående passera förbi platsen fyra gånger för att avreagera. 


8. Spöken

Beskrivning: hundens eventuella rädsla för och lust till hot eller aggressivitet inför figurer som närmar sig långsamt.
Dokumentation: intensiteten i hot /aggressivitet, kontroll, rädsla, nyfikenhet och kontakt.

Hundföraren står passiv med sin hund kopplad på anvisad plats. Från ett avstånd på 20 meter närmar sig växelvis två förklädda personer. mycket långsamt och stereotypt. Figuranterna är helt vitklädda med kraftigt markerade ögon och mun som bidrar till att hunden upplever dem som hotfulla. Vinden måste blåsa i från hunden inte har möjlighet att identifiera spökena som människor. När båda spökena befinner sig på 4 meters avstånd vänder de sig om. Hundföraren får då anvisning av testledaren att släppa sin hund så hunden får agera fritt och undersöka hotet. Efter anvisning av testledaren får föraren hjälpa hunden att undersöka och ta kontakt med figuranterna.


9. Lek 2
Beskriver: hundens leklust har förändrats under provets genomförande.

Dokumentation av: intensiteten i leklust och gripande.

Denna lek går till på samma sätt som i moment 2 förutom dragkampsdelen. Mentalbeskrivningen innehåller för hunden många nya situationer som hos en del hundar kan väcka starka känsloupplevelser. Därför vill man genom en uppretning av leken se om detta påverkat hundens leklust.


10. Skottprov
Beskriver: hundens reaktioner i samband med skottlossning.

Dokumentation av: intensiteten i rädsla/oro och nyfikenhet.

I det sista momentet provas hunden under skottlossning, både under aktivitet och passivitet. Först avlossas två skott på 20 meters avstånd samtidigt som föraren och hunden har dragkamp med ett föremål. Hundar som inte vill leka med föremålet aktiveras i stället genom rörelse. Därefter avlossas ytterligare två skott från samma avstånd då föraren står passivt med hunden i koppel. Avslutningsvis återupptar föraren leken med hunden utan att fler skott kommer.


källor:
Mentalitetsboken av: Ingalill Blixt, Curt Blixt och Kenth Svartberg 2007 ISBN: 978-91-631-8725-4
http://www.svartbergs.se/

”Anvisningar vid MH och bestämmelser för Mentalbeskrivning”.
http://www.sbk.nu

Mer information från Svenska Terrierklubben om MH
http://www.terrierklubben.se/klubben/kommitteer/MH/info.html  • Comments(0)//www.miniatyrbullterrier.se/#post4